Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKASI

POLİTİKAMIZ

Üniversitemizin eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetlerini, ulusal ve
uluslararası standartlara uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda
yenilikçi adımlar atmak temel politikamızdır.

Bu kapsamda uzaktan eğitim sisteminde;
• Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik ilgili birim ve kişilere rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi,
• Uzaktan eğitim süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UZEM)
oluşturulacak bir komisyonca birimler arası eşgüdümü de sağlamak üzere planlanması ve
“Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonu”na sunulması,
• Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) teknik
ve vasıflı personel varlığıyla güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının günün
ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi,
• Bilgi güvenliğinin sağlanması için etkili yöntemlerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak etik
standartların belirlenmesi,
• Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim olanaklarının geliştirilmesi,
• Öğretim ortam ve araçlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
• Uzaktan eğitim için eğitim materyallerinin oluşturulması ve geliştirmesi,
• Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmesi,
Bunun için ilgili birimlerle –Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı vb.- işbirliği içinde olunması,
• Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
hedeflenmektedir.

TR